Профил на купувача

Обява за публичен търг с тайно наддаване 2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- 8.03.2021 г.

Договор- Обяд

Договор- Закуски

2018г. Пoръчка за доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен.

Обявление за възложена поръчка

Договор – закуски

Договор – обяд

Обявление-приключване на договор – закуски

Обявление приключване на договор – обяд

Протокол 1

Протокол 2

Решение

Доклад за резултатите

Съобщение_доставка готова храна

Документация

ОБРАЗЦИ

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

ЕЕДОП

 

 

Обява за публичен търг- 19.02.2018

Договор за доставка на закуски, 12 януари 2017 г.

Договор за доставка на обяд, 12 януари 2017 г.

Пoръчка за доставка на готова храна по редварителна заявка за учениците от НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен.

Доклад 06122016

Протокол №306122016

Протокол №206122016

Решение 

Съобщение

Протокол 1 от заседание на комисията, назначена със Заповед 52/15.11.2016 г. на Директора на НУ „Хаджи Генчо“ гр. Тетевен, със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

стандартен образец

решение

обявление

документация

образци

Информация – плащане по договори м. 02.2016 г.
Информация – плащане по договори м. 12.2015 г.
Информация – плащане по договори м. 11.2015 г.
Информация – плащане по договори м. 09.2015 г.
Информация – плащане по договори м. 04.2015 г.

Информация – плащане по договори м. 02.2015
Информация – плащане по договори м. 01.2015
Информация – плащане по договори – м.12 2014
Освобождаване от гаранция
Договор №11, 02.12.2014 г.
Договор №11 – Техническо предложение – Позиция 2 – закуски
Договор №11 – Ценово предложение – Позиция 2 – закуски
Договор №10, 02.12.2014 г.
Договор №10 – Техническо предложение – Позиция 1 – закуски
Договор №10 – Ценово предложение – Позиция 1 – закуски
Решение N:29, 21.11.2014 г.
Протокол N:1
Протокол N:2
Протокол N:3
Съобщение
Таблица – приложение N:1.1
Таблица – приложение N:1.2
Обявление 01.10.2014
Решение 01.10.2014
Документация
Oбразци